Program ograniczenia emisji niskiej (PONE)

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

Obowiązek sporządzenia „Programu Ograniczenia Emisji Niskiej” dotyczy gmin, na terenie których zidentyfikowano przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza, w programach ochrony powietrza uchwalonych przez sejmiki wojewódzkie.

W przypadku gmin z województwa mazowieckiego obowiązek sporządzenia do 31 grudnia 2018 r. „Programów Ograniczania Niskiej Emisji” mają samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

Podstawowym celem PONE jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych niskiej jakości. Dokument zawiera następujące elementy:
  • inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy (metoda rejestrowa, polegająca na analizie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, wsparta ankietyzacją grupy reprezentatywnej),
  • określenie zasad i priorytetów likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy grzewcze,
  • analizę techniczno-ekonomiczną planowanych przedsięwzięć,
  • obliczenia planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego,
  • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych przedsięwzięć
  • źródła finansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
  • zasady kwalifikacji udziału w programie,
  • wzór wniosku o dotację,
  • wzór umowy z uczestnikami programu.

Dokument może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstępstwa od oceny, po uprzednim uzyskaniu stanowiska regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to 3 miesiące.

Usługa Express

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyśpieszenie prac projektowych do okresu 1 miesiąca.