Inwentaryzacja źródeł ciepła

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dlaczego warto?  Za najczęściej wskazywaną przyczynę złej jakości powietrza uznawana jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń
z przydomowych palenisk oraz transportu.
Przeprowadzenie inwentaryzacji czynnych kotłów na paliwo stałe pozwala określić potencjał gminy do wymiany, modernizacji lub likwidacji palenisk indywidualnych, które nie spełniają odpowiednich norm. Oszacowanie liczby pieców znacząco pomoże Gminie w otrzymywaniu potrzebnych środków finansowych niezbędnych do dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne.

Skąd wynika obowiązek sporządzania inwentaryzacji?

W celu wypełnienia zobowiązania wynikającego z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, został przyjęty Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza. KPOZP jest dokumentem, który stanowi narzędzie koordynowania i zarządzania działaniami, a także tworzy podstawy do dalszego kreowania polityk i strategii zakładających wzmożone wysiłki do osiągnięcia celów redukcyjnych.

Efektem zadań wyznaczonych w KPOZP są programy ochrony powietrza. W ramach nich poszczególne województwa nakładają na gminę obowiązek zinwentaryzowania budynków/lokali znajdujących się na terenie miast i gmin.

W ramach działań wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej:

Corocznie w latach 2021-2025 poszczególne gminy w strefie warmińsko-mazurskiej powinny zinwentaryzować co najmniej 18% budynków, a w roku 2026 pozostałe 10%. Działanie w miarę możliwości można wykonać w krótszym czasie.

W ramach działań wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej:

Przeprowadzenie i bieżącą aktualizacje inwentaryzacji źródeł niskiej emisji należy wykonać i przekazać Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wyniki aktualizacji należy przekazywać Zarządowi Województwa Mazowieckiego corocznie w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji to usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji źródeł ogrzewania w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i budynkach użyteczności publicznej. Inwentaryzację systemów grzewczych wykonujemy metodą kombinowaną. Pozwala ona w jak najrzetelniejszy sposób zinwentaryzować budynki i lokale na terenie gminy.

Podejmując współpracę na Naszą firmą można spodziewać się:

  • wsparcia w promocji przedsięwzięcia (plakaty, ulotki, ogłoszenia w mediach społecznościowych),
  • przygotowania ankiety w wersji papierowej i elektronicznej (nasza firma stworzy również dedykowaną stronę internetową z ankietą dla każdej z gmin),
  • przeprowadzenia inwentaryzacji z wykorzystaniem kilku autorskich kanałów komunikacji, które pozwolą dostarczyć ankietę do każdego punktu adresowego w gminie,
  • zbioru danych oraz utworzenia bazy danych indywidualnych źródeł niskiej emisji w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel,
  • podsumowania inwentaryzacji w postaci wniosków końcowych oraz opracowania dokumentacji wynikającej z inwentaryzacji w postaci wydruku (3 egz.) oraz na nośniku elektronicznym,

Dodatkowo umożliwiamy eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie SHP (podgląd danych na mapie gminy), co pozwoli na jeszcze większą kontrolę źródeł niskiej emisji.

Zachęcamy do połączenia usług i dokonania inwentaryzacji wraz z przygotowaniem aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej!

Inwentaryzacja żródeł niskiej emisji to przede wszystkim wiedza, która może stanowić bazę do opracowania założeń dokumentów strategicznych takich jak:
  • Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE),
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),
  • Gminny Program Niskoemisyjny (GPN),
  • założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • ponadto zebrane dane wspierają rozwiązanie problemów kominikacyjnych (np. związanych z ograniczeniem ruchu kołowego, wprowadzeniem stref ograniczonego ruchu kołowego czy usprawnieniem ruchu kołowego).
Inwentaryzacja wraz z planem gospodarki niskoemisyjnej nie tylko umożliwia uzyskanie pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku ale i  edukuje społeczeństwo w zakresie ochrony powietrza.
Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procesem zbierania danych o indywidualnych źródłach ciepła to 6-8 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach czas może ulec skróceniu.