Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA)

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA)

Dokument jest nowym narzędziem programowania działań rozwojowych na poziomie polskich miast. Stanowi odpowiedź na postępujące w Polsce i świecie zmiany klimatyczne.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dedykowany jest miastom borykającym się z problemami, głównie infrastrukturalnymi oraz organizacyjnymi, w zakresie neutralizacji negatywnych zjawisk klimatycznych i pogodowych (powodzie miejskie, fale upałów, fale mrozów, burze i wichury itd.).

Realizacja dokumentu umożliwia:
  • określenie podatności miasta na zmiany klimatu,
  • zaplanowanie działań adaptacyjnych,
  • podniesienie świadomości nt. możliwych zmian klimatu,
  • zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec postępujących zmian klimatu.

Dokument stanowić może narzędzie pozyskiwania dofinansowań na działania związane z ochroną środowiska, w tym adaptacją do zmian klimatu (działanie 2.1.” Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Dofinansowania dotyczą m.in.:
  • budowy lub rozbudowy kanalizacji deszczowej,
  • rozbudowy systemu wodociągowego oraz „błękitnej infrastruktury”,
  • kreowania miejsc rekreacyjnych (parki, zielone tarasy itp.),
  • doposażenia bazy sprzętowej jednostek służb mundurowych,
  • ochrony jakości powietrza.

Dokument wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstępstwa od oceny, po uprzednim uzyskaniu stanowiska regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to 9 miesięcy.

Usługa Express

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyśpieszenie prac projektowych do okresu 6 miesięcy.