Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska

Obowiązek posiadania dokumentu wynika wprost z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska – Art. 17.1.: organ wykonawczy (…)i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (…) gminne programy ochrony środowiska (…)

Dokument sporządzany jest na okres 4 lat z uwzględnieniem perspektywy na kolejne 4 lata.

Metodyka opracowania winna być oparta o wydane w 2015 roku przez Ministerstwo Środowiska „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.

„Program Ochrony Środowiska” zawiera:
  • opis aktualnego stanu ochrony środowiska, zgromadzenie danych na temat ochrony środowiska na terenie gminy,
  • cele w zakresie ochrony środowiska z podaniem terminów ich osiągnięcia,
  • zadania zapewniające poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska z podaniem terminów ich osiągnięcia,
  • rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,
  • instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie ochrony środowiska,
  • system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie ochrony środowiska.
Dokument wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstępstwa od oceny, po uprzednim uzyskaniu stanowiska regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Dokument podlega opiniowaniu przez zarząd powiatu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

PGN
Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to okres 6 miesięcy.

Usługa Express

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyśpieszenie prac projektowych do okresu 3 miesięcy.