Współpraca

WSPÓŁPRACA

Współpraca z samorządami gminnymi stanowi dla nas realizację pasji i zamiłowań w zakresie programowania działań i strategii rozwojowych na szczeblu lokalnym.

Żywimy nadzieję, że zrealizowane przez nas opracowania przysłużą się wdrażaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i infrastrukturalnego z poszanowaniem zasobów środowiska oraz umożliwią skuteczne aplikowanie po zewnętrzne środki finansowe na realizację zaplanowanych działań rozwojowych.

Oferujemy sporządzenie projektu dokumentu oraz kompleksową obsługę proceduralną.
Etapy realizacji, w zależności od rodzaju sporządzanej dokumentacji, mogą się od siebie różnić. Na ogół obejmują one:

_

ETAPY REALIZACJI

_
1

Przygotowanie wzorów pism, ogłoszeń i obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu.

2

Samodzielne pozyskanie danych, w tym ankietyzacja grupy reprezentatywnej (o ile zachodzi potrzeba).

3

Opracowanie projektu dokumentacji.

4

Konsultacje wewnętrzne z Urzędem oraz ewentualne korekty dokumentacji.

5

Wystąpienia o opinie lub uzgodnienia wymagane przepisami prawa, w tym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

6

Przeprowadzenie konsultacji społecznych i rozpatrzenie wniesionych uwag.

7

Ewentualne korekty dokumentacji w wyniku procedury opiniowania lub uzgadniania.

8

Projekt uchwały przyjmującej.

9

Przekazanie kompletu dokumentacji w wersji tradycyjnej i elektronicznej.