ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE (PZ)

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (PZ)

Obowiązek posiadania dokumentu wynika wprost z Ustawy Prawo energetyczne – Art. 19.1.: opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe spoczywa na Wójcie / Burmistrzu / Prezydencie Miasta.

Dokument sporządzany jest na okres 15 lat i podlega okresowej aktualizacji.

Projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (PZ) zawiera:
  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
  • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • zakres współpracy z innymi gminami,
  • propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zadań, a także przewidywane koszty realizacji proponowanych.

Dokument wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstępstwa od oceny, po uprzednim uzyskaniu stanowiska regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Dokument podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to 6 miesięcy.

Usługa Express

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyśpieszenie prac projektowych do okresu 3 miesięcy.