Strategia Rozwoju Gminy (SRG)

STRATEGIA ROZWOJU GMINY (SRG)

Strategia Rozwoju Gminy to nadrzędny dokument strategiczny gminy, wskazujący wizję, cele i kierunki działań polityki społeczno-ekonomicznej i przestrzennej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. Tym samym dostarcza ram dla podejmowanych decyzji.

Potrzebę i zakres opracowania Strategii Rozwoju Gminy regulują:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Strategia Rozwoju Gminy. Poradnik praktyczny” (2021).

Zakres tematyczny projektu Strategii Rozwoju Gminy obejmuje:

 • wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
 • cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
 • kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
 • oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
 • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
 • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, wraz z zakresem planowanych działań;
 • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
 • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
 • ramy finansowe i źródła finansowania.
Opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy towarzyszą:
 • sporządzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym, stanowi element obligatoryjny procedowania Strategii
 • sporządzenie „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy” – dokumentu towarzyszącego, niezbędnego do sformułowania Strategii Rozwoju (dokument Diagnozy jest wymogiem ustawowym);
 • sporządzenie „Strategii Rozwoju Gminy” z zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z uwzględnieniem wytycznych sektorowych dokumentów programowych i strategicznych;
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii, w tym sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (o ile zajedzie potrzeba, co zostanie uwarunkowane opinią RDOŚ i PWIS, którą uzyskujemy);
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy, zgodnie z wymogami ustawowymi, w tym spotkania z mieszkańcami i interesariuszami (ilość spotkań ustalana jest indywidualnie);
 • uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień, w tym z Zarządem Województwa.

Dokument wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstępstwa od oceny, po uprzednim uzyskaniu stanowiska regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Dokument podlega opiniowaniu przez zarząd województwa w zakresie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procedurą to ok. 8-9 miesięcy.

Usługa Express

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyśpieszenie prac projektowych do okresu ok. 6 miesięcy.