Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Dokument stanowi narzędzie wdrażania rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy, w tym realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Plan skupia się osiągnięciu mierzalnych efektów ekologicznych na szczeblu gminnym, tzn.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • podniesienia efektywności energetycznej.

Efekty powinny być realne do osiągnięcia, uwarunkowane specyfiką gminy lub miasta.

Dokument daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW, na działania takie, jak:
 • realizacja sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • termomodernizacje budynków,
 • wymiana kotłów węglowych na urządzenia niskoemisyjne,
 • instalacje przydomowych odnawialnych źródeł energii (panele, kolektory, pompy ciepła itd.),
 • modernizacje i wymiana oświetlenia np. na LED-owe,
 • zakup samochodów niskoemisyjnych (hybrydowych, EURO 6), w tym taboru gminnego (np. wozy strażackie)
Dokument opiera się na wydanych przez NFOŚiGW „Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, a w szczególności zawiera:
 • Bazową Inwentaryzację Emisji dwutlenku węgla (BEI) – obliczenia emisji CO2 z terenów gminy w podziale na obiekty publiczne, niepubliczne, transport, przemysł i usługi oraz mieszkalnictwo, wyniki przedstawiane są zarówno w tekście PGN, jak i w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL, na podstawie inwentaryzacji i badań ankietowych,
 • określenie długoterminowej strategii – cele główne i zobowiązania rozwoju niskoemisyjnego, w tym wizji zrównoważonej energetycznie przyszłości gminy,
 • określenie średnio- i krótkoterminowych działań/zadań na okres 3-4 lat, mających na celu osiągnięcie celów głównych (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogramy, koszty, wskaźniki),
 • sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zostaną ujęte proponowane działania naprawcze, z uwzględnieniem terminów oraz kosztów realizacji wraz z możliwymi źródłami finansowania,
 • określenie strategii rozwoju niskoemisyjnego – strategii długoterminowej oraz działań średnio- i krótkoterminowych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem terminów oraz kosztów realizacji wraz ze źródłami finansowania,
 • określenie sposobu monitorowania efektów Planu.

Dokument wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstępstwa od oceny, po uprzednim uzyskaniu stanowiska regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Dokument winien być zweryfikowany przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zgodności treści dokumentu z wymogami formalnymi i merytorycznymi, wskazanym w „Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Przeciętny termin realizacji

dokumentacji wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to 6 miesięcy.

Usługa Express

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyśpieszenie prac projektowych do okresu 3 miesięcy.